Правила організатора азартних ігор казино в мережі інтернет ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ»

Ці Правила визначають детальний опис порядку та особливостей здійснення Організатором азартних ігор - Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, через вебсайт slotor777.com.ua. Зокрема: порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, а також інші умови, які передбачені законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код за ЄДР: 44934847, місцезнаходження: Україна, 02152, місто Київ, пр-т Тичини Павла, буд. 1В, оф. 429.

Діяльність регламентовану цими Правилами ТОВ «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» здійснює на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, виданої відповідно до рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) від 25.08.2023 р. № 192.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

1.2 Вебсайт організатора азартних ігор – одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет.

1.3 Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

1.4 Виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) Гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.

1.5 Виплата виграшів (призів) – фінансова операція з виплати гравцю грошових коштів, нарахованих останньому за результатом обміну на гривні електронних грошових замінників, отриманих за підсумками участі Гравця в азартних іграх, що не є поверненням коштів, внесених гравцем для участі в таких азартних іграх.

1.6 Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

1.7 Гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

1.8 Депозит – грошові кошти, внесені Гравцем на власний клієнтський рахунок, які в момент їх внесення обмінюються на електронні грошові замінники для подальшого їх використання з метою внесення ставок для участі в азартних іграх, і які до моменту прийняття Організатором ставки в азартну гру є власністю Гравця.

1.9 Електронний грошовий замінник – ігровий замінник гривні, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі, обмінюється Організатором на грошові кошти Гравця та обліковується на Клієнтському рахунок гравця, і може бути обміняний Гравцем на відповідний грошовий еквівалент під час повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх та/або виплати (видачі) виграшів (призів).

1.10 Kлієнтський рахунок гравця – частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця

1.11 Повернення Депозиту – фінансова операція з повернення коштів, внесених Гравцeм для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет (попередньо оплачених ставок), в межах залишку, що обліковується на клієнтському рахунку гравця.

1.12 Ставка – грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).

1.13 Уповноважений орган - Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, що є органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор.

1.14 Усі інші терміни, що використовуються в цих Правилах у тому значенні, яке передбачено для них чинним законодавством України.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Ці Правила визначають особливості здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ», як організатором азартних ігор, діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема: порядок та особливості здійснення такої діяльності; попередньої оплати ставок (внесення коштів для участі в азартних іграх); встановлюють умови і порядок прийняття ставок; порядок визначення результату азартних ігор; здійснення повернення гравцю коштів, внесених ним для участі в азартних іграх, розрахунку та виплати виграшів (призів); інші умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами; інші умови, які передбачені законодавством України.

2.2 У своїй діяльності Організатор керується чинним законодавством України, зокрема: Законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.3 Організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюється Організатором під власним брендом через онлайн-систему Організатора.

2.4 Ці Правила є обов’язковими для всіх Гравців, які приймають рішення про створення власного клієнтського рахунку гравця, беруть участь в азартних іграх на вебсайті Організатора.

2.5 Створюючи клієнтський рахунок гравця (Особистий кабінет), особа підтверджує, що вона ознайомилась з цими Правилами та іншими документами і політиками Організатора, розміщеними на вебсайті Організатора, повністю погоджується з їх умовами та зобов’язується дотримуватися їх положень у повному обсязі. Якщо особа не згодна з будь-яким з положень цих Правил або не відповідає вимогам, встановленим до Гравця, вона має утриматись від створення клієнтського рахунку гравця та користування Вебсайтом Організатора.

2.6 Організатор має право самостійно, у будь-який час, без попереднього повідомлення гравців, змінювати, редагувати, доповнювати умови цих Правил, шляхом оприлюднення нової редакції Правил на Вебсайті Організатора. В обов’язки Гравця входить періодична перевірка умов цих Правил. Якщо Гравець не згоден зі змінами, він можете припинити використання Вебсайту та закрити свій клієнтський рахунок. Подальше використання будь-якої частини Вебсайту після дати розміщення на вебсайті змінених Правил автоматично буде розглядатися Організатором як згода і прийняття змінених умов Правил, включаючи будь-які доповнення, видалення, заміни та інші зміни, що стосуються або пов’язані з участю Гравця в азартних іграх, що провадяться Організатором.

2.7 Організатор самостійно визначає перелік азартних ігор казино, що організовуються та проводяться ним на Вебсайті.

2.8 Здійснення Гравцем ставки в азартній грі казино дає Організатору підстави вважати, що Гравець ознайомився з Правилами проведення відповідної азартної гри та погодився брати участь в ній на умовах, що в них вказані.

2.9 Організатор може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2.10 Правовідносини між Організатором та Гравцями регулюються законодавством України. Місцем виконання всіх зобов’язань, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі Інтернет, є Україна. Всі суперечки, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі Інтернет, учасником яких є Організатор, що не були врегульовані шляхом переговорів (в позасудовому порядку), вирішуються в судах України.

2.11 Будь-яке право Гравця по відношенню до Організатора обумовлює відповідний обов’язок Організатора, незалежно від того прописаний він чітко в цих Правилах чи випливає із суті встановленого права. Будь-яке право Організатора по відношенню до Гравця обумовлює відповідний обов’язок Гравця, незалежно від того прописаний він чітко в цих Правилах чи випливає із суті встановленого права.

2.12 Організатор інформує Гравців про те, що участь в азартних іграх казино в мережі Інтернет може бути частково або повністю обмежено законом в деяких країнах. Такі обмеження або заборони можуть накладатися, незалежно від наявності у Організатора всіх необхідних дозволів (ліцензій). Гравець повинен взяти до відома, що Організатор не зобов’язаний надавати Гравцям інформацію, інструкції та попередження в обсязі, більшому, ніж визначені цими Правилами, зокрема: щодо наявності чи відсутності наведених вище обмежень або заборон у вашій країни, та не несе відповідальності за збитки, яких зазнав Гравець у зв’язку з порушенням відповідних законодавчих заборон, що діють в його країні.

2.13 В деяких юрисдикціях азартні ігри заборонені. Погоджуючись з умовами цих Правил, Гравець усвідомлює, що Організатор не може надати гарантії або юридичну консультацію щодо легітимності використання Вебсайту на території юрисдикції, в якій знаходиться Гравець. Гравець користується послугами Вебсайту на власний розсуд та бере на себе всю відповідальність, пов’язану з використанням Вебсайту, в тому числі: з участю в азартних іграх, добре усвідомлюючи всі можливі ризики.

2.14 Ці Правила складені українською мовою та перекладені на англійську мову. За наявності розбіжностей між вказаними текстами, перевагу має текст Правил, викладений українською мовою.

2.15 Ці Правила вступають в силу з моменту їх затвердження Організатором.

3.ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ГРАВЦІВ

3.1 Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Організаторам азартних ігор заборонено приймати ставки та виплачувати (видавати) виграші (призи) в азартній грі особам молодше 21 року.

3.2 Гравцями не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли 21-річного віку;

3) особи, які відповідно до законодавства України мають відповідні обмеження;

4) особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;

5) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

3.3 Забороняється брати участь в азартній грі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам Організатора азартних ігор;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора азартних ігор;

3) особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;

4) особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

5) Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.

3.4 До участі в азартній грі не допускаються особи:

1) які на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника організатора азартних ігор неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження);

3) обмежено дієздатні та недієздатні особи;

4) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

5) особи, визнані Організатором небажаними;

6) інші особи, визначені чинним законодавством України.

3.5 Якщо особа, незважаючи на встановлену чинним законодавством Законом, правилами участі в азартній грі заборону, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між Організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним.

Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється.

У разі якщо організатором азартних ігор здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) цій особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі Організатором азартних ігор.

3.6 Реєструючись на вебсайті Організатора, створюючи Клієнтський рахунок Гравця, роблячи ставку для участі в азартних іграх, Гравець підтверджує, що він досяг віку, що дозволяє є йому прийняти участь в азартних іграх, відповідно до законодавства країни його перебування, що не може бути меншим за 21 рік, а також підтверджує свою повну дієздатність, за законодавством країни свого перебування. Усю відповідальність за порушення умов цього пункту Правил несе Гравець.

3.7 Організатор забезпечує ідентифікацію Гравця (Гравців) у порядку, визначеному чинним законодавством України та цими Правилами.

4. СТВОРЕННЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ (ВЕРИФІКАЦІЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДАНИХ) ГРАВЦЯ

4.1 Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (Особистий кабінет) в онлайн-системі Організатора азартних ігор.

4.2 Гравець має право створити лише один особистий кабінет в онлайн-системі Організатора. Створення додаткових клієнтських рахунків однією особою заборонено.

4.3 Для створення власного клієнтський рахунок та участі в азартних іграх, Гравець має заповнити реєстраційну форму, представлену на вебсайті Організатора, та пройти процедуру ідентифікації (верифікації) у відповідності до вимог чинного законодавства України та цих Правил.

4.4 Пароль для доступу до Особистого кабінету Гравець створює самостійно.

4.5 Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця передбачає збір Організатором інформації про:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Гравця;

2) вік (дату народження) Гравця;

3) наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

4.6 Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця здійснюється Організатором азартних ігор на підставі документів, що посвідчує особу та підтверджує вік. Перелік таких документів Організатор визначає самостійно.

4.7 Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця здійснюється Організатором, за допомогою електронного підпису, методу BankID. Організатор також може застосовувати інші методи ідентифікації (верифікації), що використовуються відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

4.8 Для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця в мережі Інтернет Організатор має право запитувати у Гравця додаткові документи відповідно до цих Правил, зокрема власне зображення Гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку. Зображення Гравця з необхідним документом повинне бути чітким, а відомості внесені до такого документу розбірливими та доступними для візуального сприйняття.

4.9 Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку Гравця проводиться Організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки.

4.10 Строки верифікації ігрового рахунку встановлюються індивідуально для кожного Гравця.

4.11 З метою покращення та прискорення процедури верифікації, Організатор має право, для обробки та збереження даних Гравця, залучити третіх осіб. Надаючи свої персональні данні Гравець погоджується з правом Організатора залучити до обробки та зберігання своїх даних третіх осіб.

4.12 Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства України.

4.13 Клієнтський рахунок гравця може використовуватись Гравцем лише для участі в азартних іграх та збереження інформації, пов’язаної з такою участю Гравця в азартних іграх.

4.14 Надання Гравцем доступу до свого Особистого кабінету будь-яким тертім особам заборонено, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

4.15 Гравець погоджується, що незалежно від проходження ним ідентифікації (верифікації), Організатор може періодично проводити перевірку відомостей про нього, з метою підтвердження особи, що користується клієнтським рахунком Гравця, а також отримувати додаткові відомості про Гравця, необхідні йому для актуалізації відомостей про Гравця та/або для виконання інших обов’язків, покладених на Організатора чинним законодавством України.

4.16 У разі отримання запиту Організатора, Гравець зобов’язаний надати йому документи (їх копії), що посвідчують особу або містять відомості, необхідні Організатору для виконання обов’язків покладених на нього чинним законодавством України.

4.17 У випадку, якщо Гравець впродовж 7 (семи) робочих днів з дня отримання відповідного запиту Організатора, ухиляється від проходження перевірки, не надає запитуваних документів та/або уникає відеозв’язку, Організатор залишає за собою право анулювати результати участі такого Гравця в азартних іграх, з моменту надіслання такому Гравцю вказаного запиту, або з моменту вчинення Гравцем дій, спрямованих на порушення чинного в Україні законодавства.

4.18 Надання Гравцем відомостей та/або документів, що є недостовірними, підробленими, неточними або спотвореними, таких, що покликані ввести Організатора в оману, є порушенням Гравцем умов публічного договору, укладеного з Організатором агарних ігор, та умов цих Правил.

4.19 Якщо в процесі ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця, в тому числі додаткової перевірки, представником Організатора буде виявлено/встановлено, що особою було створено клієнтський рахунок Гравця на чуже ім’я та/або Гравцем до використання його клієнтського рахунку було допущено будь-яку третю особу, Організатор залишає за собою право анулювати результати участі такого Гравця в азартних іграх.

4.20 Подальше використання Клієнтського рахунку (Особистого кабінету) для участі в азартних іграх, зокрема: внесення коштів для участі в азартних іграх; вибору азартної ігри, в якій Гравець бажає прийняти участь; внесення ставки для участі в конкретній азартній грі; повернення коштів, внесення коштів для участі в азартних іграх; виплати виграшів, тощо, здійснюється Гравцем після входу до свого Особистого кабінету, що здійснюється шляхом введення вірного логіну та паролю, створених для такого Особистого кабінету.

4.21 Гравець самостійно відповідає за збереження логіну та паролю до власного Особистого кабінету, та несе усі ризики можливих втрат та збитків, які є результатом їх розголошення або надання доступу до свого Особистого кабінету третім особам.

4.22 Будь-які операції Гравця, підтверджені введенням логіна і пароля власника відповідного Клієнтського рахунку, вважаються правомірними та мають законну силу, як такі, що вчинені Гравцем.

4.23 У разі виявлення декількох клієнтських рахунків, що належать одному Гравцю, Організатор залишає за собою право відмовити Гравцю у виплаті виграшів (призів) по цих рахунках. Організатор на власний розсуд може вчинити наступні дії: залишити Гравцю лише один рахунок, заблокувавши всі інші та перенісши залишок електронних грошових замінників (депозитів) Гравця із заблокованих рахунків на активний, що був залишений Гравцю; повернути залишок електронних грошових замінників (депозитів) із заблокованих рахунків Гравцю відповідно до його вимоги зі стягненням штрафу або без такого; стягнути з Гравця штраф в розмірі 10% від суми коштів, що перебувають на дублюючих клієнтських рахунках Гравця; визнати такого Гравцю небажаним. У випадку передбаченому цим пунктом Організатор може вичинити як одну, так і декілька з наведених вище дій.

4.24 У разі виникнення підозри щодо розголошення логіну та паролю до власного Особистого кабінету та/або використання Особистого кабінету будь-якою іншою особою, Гравець зобов’язаний невідкладно звернутись до служби підтримки Організатора із запитом про зміну поточного паролю та/або блокування Особистого кабінету.

4.25 Організатор залишає за собою право встановлювати індивідуальні умови і обмеження по клієнтських рахунках Гравців.

4.26 При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури верифікації, наданні чужих, підроблених (відредагованих за допомогою різних програм і графічних редакторів) документів, ненадання всіх необхідних документів по запиту Організатора, здійснення інших дій, які направлені на маніпулювання з документами, Організатор відмовляє Гравцю в допуску до азартних ігор та залишає за собою право визнати таку особу небажаним гравцем.

4.27 У випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Організатор проводить належну перевірку Гравця. Гравець під час цієї перевірки, на запит Організатора, зобов’язаний надати останньому усю необхідну йому інформацію та документи, що її підтверджують.

4.28 У разі виникнення в Організатора підозри в порушенні Гравцем вимог чинного в Україні законодавства чи умов цих Правил, Організатор може обмежити використання ним його клієнтського рахунку, як в цілому, так і в частині здійснення окремих дій, наприклад: здійснення фінансових операцій (усіх або певного виду); участі в азартних іграх, на час проведення відповідної перевірки.

Положення цього пункту жодним чином не обмежують Організатора у вчиненні будь-яких інших дій, спрямованих на забезпечення виконання та дотримання приписів чинного законодавства України, цих Правил, а також на захист прав та інтересів Організатора та/або інших Гравців.

4.29 У разі виявлення фактів ухилення Гравця від виконання цих Правил або порушення їх умов, Організатор може тимчасово обмежити такому Гравцю використання його Особистого кабінету, до усунення таких порушень чи належного виконання умов цих Правил, або визнати таку особу небажаною.

4.30 Гравець має право заблокувати або закрити свій клієнтський рахунок Гравця, звернувшись до Організатора з відповідною заявою.

4.31 У разі закриття Гравцем свого клієнтського рахунку Організатор здійснює обмін залишку електронних грошових замінників, що обліковуються на його клієнтському рахунку, на грошові кошти, визначення суми грошових коштів, що підлягають поверненню, як кошти, що були внесенні Гравцем для участі в азартних іграх, та суми виграшів, що підлягають виплаті, здійснюється в загальному порядку, з урахуванням положень цих Правил та вимог чинного законодавства України.

4.32 Закриття клієнтського рахунку Гравця не може обумовлювати видалення відомостей щодо Гравця та його участі в азартних іграх, обов’язок по збереженню яких на Організатора покладено чинним законодавством України.

5. ПРИЙНЯТТЯ КОШТІВ, ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, ВНЕСЕНИХ ГРАВЦЯМИ ДЛЯ УЧАСТІ В АЗАРТНИХ ІГРАХ, ВИПЛАТА ВИГРАШІВ

5.1 Для участі в азартних іграх казино, представлених на вебсайті Організатора, Гравці мають попередньо оплатити свої майбутні ставки, шляхом внесення коштів для наступної участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет (створити Депозит).

5.2 Оплата майбутніх ставок (поповнення власного клієнтського рахунку) здійснюється Гравцями у безготівковій формі через онлайн-систему Організатора азартних ігор.

5.3 Для безпосереднього виконання платіжних операцій Організатор може залучати банки та небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на надання відповідних фінансових платіжних послуг.

5.4 При використанні платіжної карти для поповнення клієнтського рахунку, Гравця буде переадресовано на відповідну вебсторінку банку/небанківської фінансової установи, яка захищена згідно з правил відповідної платіжних систем (VISA, Mastercard, тощо).

5.5 Проводячи фінансову операцію з внесення коштів для наступної участі в азартних іграх, Гравець тим самим підтверджує, що він є власником/володільцем відповідного електронного платіжного засобу та/або банківського рахунку.

5.6 Використовуючи будь-який електронний платіжний засіб, Гравець погоджується з тим, що Організатор може запросити від нього інформацію про належність йому такого електронного платіжного засобу, та зобов’язується на вимогу Організатора невідкладно надати останньому документи, видані емітентом такого платіжного засобу, що підтверджують надання йому (Гравцю) такого платіжного засобу у власність або в користування.

5.7 Надходження коштів, їх обмін на електронні грошові замінники та зарахування таких електронних грошових замінників на клієнтський рахунок Гравця залежить від часу проведення відповідних операції банками/небанківськими фінансовими установами, задіяними для надання відповідних платіжних послуг, а також регламентів платіжних систем, що використовується для здійснення відповідної платіжної операції.

5.8 Відразу після отримання Організатором інформаційного повідомлення від банку та/або небанківської фінансової установи про успішне виконання платіжної операції, ініційованої Гравцем для оплати майбутніх ставок (внесення депозиту), Організатор обмінює суму грошових коштів на електронні грошові замінники та зараховує їх на клієнтський рахунок такого Гравця. Обмін грошових коштів, сплачених з метою оплати ставок (поповнення депозиту), на електронні грошові замінники відбувається автоматично, в момент отримання інформаційного повідомлення банку та/або небанківської фінансової установи про успішне виконання відповідної платіжної операції, ініційованої Гравцем, та не потребує додаткових дій Гравця.

5.9 Облік електронних грошових замінників здійснюється на клієнтському рахунку Гравця.

5.10 У разі, помилкового зарахування на клієнтський рахунок Гравця грошових коштів/електронних ігрових замінників, що належать будь-якій іншій особі, Гравець зобов’язаний негайно повідомити про це Організатора. Будь-які виграші (призи), що виникли в результаті використання такої помилки визнаються недійсними.

5.11 Якщо Гравець порушив вимоги цих Правил та/або норми чинного законодавства України щодо ідентифікації (верифікації) Гравця або надав недостовірні відомості про себе, в тому числі: шляхом надання копій документів, які містять недостовірні відомості про Гравця, Організатор має право обмежити Гравцю використання його клієнтського рахунку, заблокувати кошти, внесені таким Гравцем на клієнтський рахунок, та/або обмежити використання електронних грошових замінників, в тому числі: для їх обміну на грошові кошти, до моменту належного проходження таким Гравцем ідентифікації/верифікації.

5.12 Гравець, у будь-який час, може ініціювати зворотній обмін на грошові кошти електронних грошових замінників, в межах суми, що обліковується на його клієнтському рахунку, для повернення депозиту та/або виплати виграшу (призу).

5.13 Перш ніж ініціювати першу виплату виграшу (призу) або повернення коштів, внесених для участі в азартних іграх, Гравець повинен надати Організатору відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або документ, що підтверджує відмову від його отримання.

5.14 Окрім випадків встановлених чинним законодавством України, повернення наявного депозиту та/або виплата виграшів (призів), здійснюється Організатором лише на платіжну карту, використану Гравцем для поповнення свого клієнтського рахунку або на платіжну карту, щодо якої Гравцем були надані копії документів, які підтверджують отримання Гравцем такого електронного платіжного засобу від його емітента у власність або в користування. В окремих випадках виплати на користь Гравця можуть бути здійснені безпосередньо на його банківський рахунок.

5.15 Організатор залишає за собою право вимагати від Гравця документи, що підтверджують належність йому електронних платіжних засобів, використаних ним для поповнення свого клієнтського рахунку.

5.16 Повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх в мережі Інтернет (повернення депозиту), виплата виграшів (призів) Гравцям здійснюються у безготівковій формі, через онлайн-систему Організатора, з дотриманням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.17 Звичайний строк повернення коштів, внесених для участі в азартних іграх в мережі Інтернет (повернення депозиту) та виплати виграшів (призів) становить до 72 годин з моменту ініціювання відповідної виплати Гравцем.

5.18 Виплата виграшу (призу) Гравцю за результатами азартних ігор казино в мережі Інтернет не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дати звернення Гравця, крім випадків передбачених правилами та умовами акційних та/або бонусних пропозицій.

5.19 У разі виявлення розбіжностей у відомостях щодо Гравця, Організатор залишає за собою право відмовити Гравцю у виплаті коштів до моменту отримання достовірних відомостей про Гравця та відомостей про належність йому платіжних засобів, використаних як для поповнення Депозиту, так і для проведення йому будь-яких виплат, в тому числі тих, що лише ініційовані гравцем, та документів (їх належним чином завірених копій), що підтверджують вказані відомості.

5.20 У виплаті (видачі) виграшу (призу) та у поверненні гравцю коштів, внесених гравцем для участі в азартній грі, може бути відмовлено за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.21 Організатор може встановлювати обмеження щодо мінімальної та/або максимальної суми платіжної операції, що може бути ініційована Гравцем з метою внесення коштів для участі в азартних іграх, повернення таких коштів та виплати виграшів (призів). Організатор також може обмежувати кількість однотипних платіжних операцій, які можуть бути ініційовані Гравцем впродовж одного дня чи іншого строку.

5.22 Організатор залишає за собою право здійснювати виплату Гравцям, використовуючи пріоритетний для себе спосіб оплати виграшу Гравцям (в тому числі на кредитну / дебетову картку Гравця або на банківський рахунок Гравця).

5.23 У разі виявлення факту ініціювання виплати грошових коштів, внесених раніше на клієнтський рахунок гравця, що не були використані Гравцем для участі в азартних іграх, Організатор залишає за собою право стягнути з Гравця всі витрати, понесені ним з метою прийняття, адміністрування та повернення таких коштів Гравцю, шляхом утримання вказаного відшкодування з суми, що підлягає поверненню Гравцю.

5.24 Організатор не несе відповідальності за ненадходження коштів або за затримку у їх зарахуванні, пов’язану з виконанням внутрішніх процедур установи, яка здійснює відповідну платіжну операцію, або обумовлену обставинами непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центрах авторизації тощо).

5.25 Забороняється виплата виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення. Це обмеження не поширюється на випадки звернення щодо повернення ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи.

5.26 Будь-які операції, щодо відчуження чи надання у будь-яке володіння чи користування грошових коштів чи електронних грошових замінників від одного Гравця до іншого, в межах онлайн-системи Організатора, заборонені.

5.27 Відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (ПК України), виграші Гравця підлягають оподаткуванню. Організатор, як податковий агент, серед іншого, зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати відповідні податки та збори до бюджету за рахунок особи, з доходів, що виплачуються їй, зокрема:

- 18% податку на доходи фізичних осіб (п. 170.6 ст. 170 та ст. 167.1 ПК України);

-   1,5% військового збору (п 161 підрозділу 10, Розділу XX ПК України).

5.28 Гравець, отримуючи Виграш, усвідомлює, що такий подарунок є доходом такого Гравця та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Гравця, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.29 Гравець приймаючи ці Правила, підтверджує що обізнаний про правові наслідки отримання Виграшу та утриманих податків, в тому числі, але не обмежуючись, наслідки з питань права на отримання субсидії, права на отримання державної допомоги, інших соціальних виплат, де враховується показник доходу фізичної особи для розрахунку права на допомогу та/або соціальну виплату.

6.УЧАСТЬ ГРАВЦЯ В АЗАРТНИХ ІГРАХ, ВНЕСЕННЯ СТАВКИ, ПОВЕРНЕННЯ СТАВКИ, ВИГРАШ

6.1 Гравець самостійно обирає азартну гру, в якій бажає прийняти участь, зробивши ставку.

6.2 Азартні ігри обираються Гравцем з поміж представлених на вебсайті Організатора.

6.3 Розмір ставки, яку Гравець бажає внести для участі в азартній грі, Гравець визначає на власний розсуд, з урахуванням обмежень щодо розміру мінімальної та максимальної ставки. Такі обмеження наведені в правилах проведення азартної гри.

6.4 Гравець зобов’язаний ознайомитись з правилами азартної гри, в якій він бажає прийняти участь. Якщо будь-яка з умов таких правил або правила в цілому, є неприйнятними або не зрозумілими Гравцю, Гравець має утриматись від участі в такій грі.

6.5 Внесення Гравцем ставки вважається його згодою з правилами проведення азартної гри.

6.6 Організатор азартних ігор у мережі Інтернет не приймає ставки у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою. Всі ставки робляться в межах суми електронних грошових замінників, наявних на клієнтському рахунку Гравця.

6.7 Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту електронних грошових замінників, які він бажає витратити на азартну гру, шляхом звернення до служби підтримки Організатора.

6.8 Збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрація, визначення результату азартної гри здійснюється за допомогою програмного забезпечення, що є частиною онлайн-системи Організатора.

6.9 Правила визначення результату азартних ігор казино в мережі Інтернет по кожній із азартних ігор на вебсайті Організатора визначаються у правилах відповідної азартної гри, що розміщуються на вебсайті Організатора.

6.10 Організатор має право стежити за всіма ставками та транзакціями на клієнтських рахунках гравців та проводити перевірки на предмет законності поведінки Гравця та дотримання ним Правил.

6.11 Організатор має право не приймати ставки у Гравців без пояснення причин, а також у тих Гравців, які порушують ці Правила Організатора, і залишає за собою право тимчасово блокувати рахунки окремих Гравців без попереднього повідомлення або визнати таку особу небажаною.

6.12 Організатор залишає за собою право відмовитися від нарахування/анулювати виграші (призи), навіть після завершення гри, якщо ці виграші (призи) були виграні Гравцем внаслідок технічного збою або технічної помилки, в тому числі: Ліцензійного програмного забезпечення. При цьому, необізнаність Гравця про технічний збій або помилку не впливає на рішення Організатора про анулювання виграшів (призів).

7. ОБМЕЖЕННЯ ТА САМООБМЕЖЕННЯ УЧАСТІ ГРАВЦЯ В АЗАРТНИХ ІГРАХ

7.1 Обмеження участі Гравця в азартних іграх може бути здійснене шляхом:

- обмеження участі Гравця в азартних іграх на вебсайті Організатора азартних ігор;

- внесення особи до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

7.2 Обмеження участі Гравця в азартних іграх на вебсайті Організатора азартних ігор може бути здійснено за зверненням Гравця або за рішення Організатора, у випадках, визначених цими Правилами.

7.3 Внесення особи до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

1) самостійно за заявою особи шляхом особистого подання Організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

2) Уповноваженим органом (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;

3) за рішенням суду.

7.4 Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання заяви про самообмеження.

7.5 Заява може бути подана у письмовій формі, особисто, з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу, або у електронній формі, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг« та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги«.

7.6 Заява про самообмеження має містити:

1) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;

2) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);

3) строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;

4) дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

7.7 У разі подання заяви в електронній формі, вона повинна відповідати визначенню електронний документ, наведеному в ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг«, та містити накладений електронний підпис автора електронного документа, як того вимагає ст. 6 вказаного Закону.

7.8 Подання заяви будь-якому організатору азартних ігор або Уповноваженому органу розглядається як подання заяви всім організаторам азартних ігор на території України.

7.9 Організатор азартних ігор або Уповноважений орган негайно повертає заяву фізичній особі для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

7.10 У разі якщо строк обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

7.11 Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

8. ВІДПОВІДАЛЬНА ГРА

8.1 Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для Гравців.

8.2 Організатор здійснює свою діяльність із дотриманням принципів відповідальної гри, зокрема:

 • забезпечує ідентифікацію  гравців та відвідувачів у порядку, визначеному законом, під час провадження діяльності в мережі Інтернет;
 • проводить верифікацію гравців у порядку, визначеному чинним законодавством України та цими Правилами;
 • не допускає до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
 • утримується від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу Гравця у відповідній азартній грі;
 • розміщує інформаційні матеріали з питань гральної залежності та відповідальної гри, які повинні містити інформацію про обмеження віку Гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки);
 • забезпечує право Гравця обмежити свою участь в азартних іграх шляхом встановлення особистих обмежень, а також ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру, відповідно до закону;
 • проводить інструктажі із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до азартних ігор, визначення критерії патологічної та проблемної гральної залежності, та заходів, які спрямовані на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності у Гравців;
 • розповсюджує соціально важливу інформацію щодо попередження та мінімізації негативних наслідків участі в азартній грі, проявів ігрової залежності (лудоманії) та застосування досвіду у іноземних організаторів азартних ігор щодо попередження та мінімізації негативних наслідків участі в азартній грі.

8.3 Організатор звертає увагу Гравців, що будь-які азартні ігри призначені виключно для розважальних цілей. Перед тим, як почати грати, Гравцям важливо розуміти, що гра не повинна розглядатися як джерело доходу або як засіб позбавлення від боргів. Гравцям рекомендується відстежувати час і суму грошей, витрачених на гру щодня.

8.4 Якщо Гравцю здається, що він починає витрачати на гру більше грошей, ніж може собі дозволити, або в разі, якщо гра починає заважати повсякденному життю, Організатор наполегливо рекомендує Гравцям розглянути ряд заходів, які можуть допомогти у вирішенні даної проблеми. Наприклад, Гравець може встановити персональний ліміт на ігрову діяльність, встановити період відпочинку від гри в особистому кабінеті або звернутися за допомогою до організацій, які займаються лікуванням ігрової залежності.

8.5 Гравець також може обмежити себе в участі в азартних іграх строком від шести місяців до трьох років, шляхом особистого подання Організатору письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу. Заява може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», або шляхом заповнення інтерактивної форми на вебсайті уповноваженого органу. Бланк заяви про самообмеження розміщений на вебсайті Організатора. Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

8.6 З моменту внесення Гравця до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, Гравцю блокується можливість використання коштів, які знаходились на його клієнтському рахунку на момент внесення його до вказаного Реєстру, для участі в азартних іграх, а також можливість поповнювати свій клієнтський рахунок (вносити депозит). Однак в період самообмеження Гравець не позбавляється можливості зняти грошові кошти зі свого клієнтського рахунку, шляхом відповідної заявки Організатору.

8.7 Організатор бере активну участь в питаннях профілактики і лікування ігрової залежності, обізнаності Гравців про ризики, пов’язані з азартними іграми, проведення безпечної гри і своєчасним виявленням та лікуванням проблемних гравців. Якщо Гравець хоче отримати консультацію і / або підтримку в зв’язку з проблемами з азартними іграми, або якщо інші особи стурбовані тим, що їх близький друг або член родини має дані проблеми, Організатор рекомендує скористатись відповідними допоміжними сервісами. Для отримання додаткової інформації, Гравці та інші особи можуть відвідати вебсайти організацій, що надають відповідні консультації, підтримку і консультування. Перелік рекомендованих організацій доступний на вебсайті Організатора.

9. ПОЛІТИКА AML

9.1 Політика AML Організатора повністю спрямована на постійний аналіз фінансових операцій Гравців для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, для мінімізації та управління ризиками, як репутаційними та правовими.

9.2 Організатор дотримується усіх вимог чинного законодавства щодо обліку та звітності.

9.3 Організатор проводить внутрішні перевірки (незалежний аудит) з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не рідше разу на рік.

9.4 Усі працівники Установи, що залучені до процесу фінансового моніторингу, проходять планові та позапланові навчання з підвищення кваліфікації працівників Організатора щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу.

9.5 Політика Організатора щодо AML спрямована на забезпечення відповідності фінансових операцій міжнародним стандартам у контексті протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. З цією метою Організатор проводить ретельний аналіз актуальності та відповідності ідентифікаційних документів Гравців під час проведення належної перевірки.

9.6 Організатор зобов’язаний ділитися інформацією про Гравця з банками, іншими небанківськими фінансовими установами та правоохоронними органами, як того вимагає чинне законодавство, і має право робити це без отримання попередньої згоди Гравця.

9.7 Використовуючи вебсайт Організатора, Гравець дає свою згоду на вчинення таких дій. Організатор зберігає всю інформацію про Гравця, зокрема історію платіжних операцій впродовж п’яти років.

9.8 У випадках визначених чинним законодавством України Організатор може вимагати, а Гравець зобов’язаний надати, інформацію та документи, що її підтверджують, про:

 • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
 • дату народження;
 • номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав;
 • відомості про місце проживання або місце перебування;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

9.9 Організатор проводить перевірку Гравців на наявність/відсутність в наступних реєстрах, списках, базах даних:

 • в санкційних списках Ради національної безпеки і оборони України - переліку осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
 • в реєстрах/базах даних: Державної служби фінансового моніторингу України, МВС, ДМСУ, а також Ради безпеки ООН, Європейського союзу, Великої Британії, США (OFAC);
 • наявність/відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

9.10 Терміни верифікації Гравців індивідуальні для кожного та залежать від дій окремого Гравця, швидкості надання необхідних документів та проходження необхідних процедур. Під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця, Організатор дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про захист персональних даних.

9.11 У випадках, визначених чинним законодавством України, на запит Організатора Гравець має надати додаткові документи, наприклад: копію свого водійського посвідчення, рахунки на оплату комунальних послуг (як підтвердження адреси проживання або перебування), документи, що підтверджують джерело походження коштів, тощо. Процес перевірки також передбачає підтвердження номеру телефону та/або електронної адреси Гравця. Організатор залишає за собою право вимагати додаткові документи, якщо він вважатиме їх отримання необхідними для завершення належної перевірки.

9.12 У випадках визначених чинним законодавством України, виплата коштів на рахунок Гравця здійснюється після завершення процедури первинного фінансового моніторингу. Виплата коштів здійснюється лише на платіжну картку/рахунок, що належить відповідному Гравцю (власнику клієнтського рахунку Гравця). Виплата коштів третім особам заборонена. Внутрішні перекази між Гравцями також заборонені.

9.13 Гравець зобов’язується поважати правові норми, включаючи міжнародні правові норми, спрямовані на боротьбу з незаконними грошовими переказами, фінансовими шахрайствами, легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

9.14 Гравець зобов’язується докласти максимум зусиль, щоб уникнути прямої або опосередкованої співучасті у незаконній фінансовій діяльності та будь-яких інших незаконних операціях із використанням Вебсайту Організатора. Гравець гарантує законне походження та належність саме йому коштів, внесених на його клієнтський рахунок.

9.15 Здійснення Гравцем ставки в азартну гру є укладанням між ним та Організатором, договору (оферти) про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Організатором від Гравця ставки в азартній грі.

9.16 У випадках визначених чинним законодавством України Організатор зобов’язаний повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій Гравця, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, аналітичні відомості про нетипову поведінку Гравців, а також свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки).

9.17 Якщо у Організатора виникнуть підозри, що для здійснення фінансових операцій Гравцем використовується електронні платіжні засоби, що йому не належать, та/або виникнуть сумніви щодо походження грошових коштів та/або виникнуть підозри, що платіжні операції за клієнтським рахунком гравця містять ознаки вчинення кримінального правопорушення або не відповідають задекларованій меті їх здійснення, Організатор залишає за собою право провести додаткову перевірку, обмежити використання клієнтського рахунку гравця, призупинити або скасувати виконання будь-яких платіжних операції по рахунку до закінчення перевірки. При прийнятті таких рішень Організатор керується нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

 9.18 Якщо електронний платіжний засіб, обраний Гравцем для повернення коштів або виплати виграшів, відрізняється від електронного платіжного засобу, використаного для внесення коштів для участі в азартних іграх, Організатор має право вимагати від Гравця додаткову інформацію про приналежність йому обраного ним електронного платіжного засобу, зупинивши до надання таких відомостей та документів, що їх підтверджує, здійснення відповідної платіжної операції.

9.19 З метою покращення та прискорення процедури верифікації, Організатор має право для обробки персональних даних Гравця залучити третіх осіб.

9.20 Якщо Гравець не надає Організатору запитуванні ним документи, для спростування його сумнівів та підозр, Організатор має право обмежити такому Гравцю використання його клієнтського рахунку (Особистого кабінету) до надання відповідних документів та закінчення перевірки.

9.21 Під час перевірки Організатор має право вимагати додаткові документи, що підтверджують особу Гравця, копії банківських карток, що використовуються для поповнення рахунку, копії платіжних документів та інших документів, що підтверджують законне володіння та законне походження коштів. Організатор також має право вимагати надання оригіналів запитуваних документів.

9.22 Організатор зобов’язаний здійснювати ретельний контроль за Гравцями, місце проживання чи місцезнаходження яких зареєстровано в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або який має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції).

9.23 Відмова Організатора від здійснення операцій, які він вважає підозрілими (включаючи блокування або закриття рахунку Гравця), не є підставою для цивільно-правової відповідальності Організатора за невиконання зобов’язань перед Гравцем, якщо такі дії здійснювались відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу.

10.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1 Обробка відомостей про гравців, у тому числі персональних даних, здійснюється Організатором відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки, докладно викладеним в Політика конфіденційності, розміщеній на вебсайті Організатора.

10.2 Організатор збирає тільки ті персональні дані Гравців, які свідомо і добровільно надані ними для використання сервісів Вебсайту, і необхідні в межах сформульованої в Політиці  конфіденційності мети їх обробки.

10.3 Згода Гравця на обробку його персональних даних надається в електронній формі, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних під час реєстрації на Вебсайті Організатора.

10.4 Надаючи свої персональні данні Гравець погоджується з тим, що Організатор має право на обробку, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, будь-якої наданої/отриманої інформації, що відноситься до персональних даних Гравця, а також інших відомостей про Гравця, що стали відомі Організатору під час взаємодії між ними, включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (у тому числі передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою виконання договірних зобов’язань, виконання інших обов’язків, покладених на Організатора чинним законодавством, а також розробки Організатором нових сервісів та пропозиції та інформування Гравця про них.

10.5 Ознайомлення та прийняття умов Політики конфіденційності є обов’язковою умовою для реєстрації на Вебсайті Організатора та використання його сервісів.

10.6 Використовуючи форму реєстрації на Вебсайті та вносячи персональні дані в неї, Гравці підтверджують надання згоди на обробку їх персональних даних, згідно із запропонованими умовами Політики конфіденційності.

10.7 Гравець не зобов’язаний надавати свої персональні дані, але без надання необхідної інформації Організатор не матиме змоги провести його ідентифікацію (верифікацію) та допустити таку особу до участі в азартних іграх.

10.8 Особа, що не приймає умови Політики конфіденційності та/або не погоджується з ними, має утриматись від використання Вебсайту та будь-яких сервісів Організатора.

10.9 Організатор має право перевірити достовірність наданих Гравцями відомостей, зокрема: персональних та контактних даних, у тому числі з використанням послуг третіх осіб.

10.10 Персональні дані Гравців зберігаються Організатором протягом строку, необхідного для досягнення зазначеної у Політиці конфіденційності мети обробки таких даних.

10.11 Згода Гравця на обробку персональних даних діє протягом усього часу користування вебсайтом Організатора, а також протягом 5 років від останнього дня використання клієнтського рахунку Гравця та/або дня здійснення останньої платіжної операції між Організатором та відповідним Гравцем. Після закінчення зазначеного строку дія згоди вважається продовженим на кожні наступні п’ять років за відсутності відомостей про її відкликання.

10.12 Організатор вживає всіх необхідних заходів для захисту отриманих даних від несанкціонованого доступу або випадкової втрати, зміни, розкриття чи знищення.

10.13 Персональні дані можуть бути знищені у випадках передбачених чинним законодавством України.

10.14 Обробка персональних даних здійснюється Володільцем персональних даних лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.

10.15 Також Організатор має право направляти Гравцю повідомлення про спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Організатору лист на адресу електронної пошти [email protected].

10.16 Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, для поліпшення якості сайту та його змісту.

11.ПОМИЛКИ І НЕДОЛІКИ

11.1 Організатор має право обмежувати або скасовувати будь-які ставки. Якщо Гравець використав грошові кошти/електронні грошові замінники, що надійшли на його рахунок в результаті помилки або збою роботи вебсайту, для внесення ставок в азартні гри, Організатор може анулювати подібні ставки та/або будь-які виграші, отримані внаслідок їх використання. Якщо Гравцем було ініційовано виплату таких коштів та відповідна виплата була проведена, то такі грошові кошти будуть вважатись такими, що були набуті без достатньої на те правової підстави. Гравець зобоваа’язаний повернути їх Організатору на першу ж його вимогу.

11.2 Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок перехоплення або неправильного використання інформації, переданої через Інтернет.

11.3 Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона можете понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, що викликані атакам, вірусами або іншими технологічно шкідливими матеріалами, при використанні вебсайту Організатора, та/або скачування будь-яких матеріалів, розміщених вебсайті, та/або будь-яких посилань, розташованих на вебсайті.

11.4 Організатор не несе будь-якої відповідальності за будь-яку шкоду або збитки, понесені в результаті використання Гравцем вебсайту Організатора, які відносяться до використання (або неправильного використання) змісту вебсайту будь-якою особою, у тому числі і Гравцем, нездатності підключитися до вебсайту або використовувати його ресурси, затримок в його функціонуванні або передачі даних, збоїв в лініях зв’язку, будь-яких помилок в роботі вебсайту.