ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності визначає принципи та правила, яких дотримується Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44934847), здійснюючи обробку та захист відомостей про Гравців, у тому числі їх персональних даних.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Вебсайт – одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які Організатор азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет.

1.2. Володілець персональних даних – юридична особа – Організатор азартних ігор, що  відповідно до чинного законодавства обробляє відомості про Гравців, зокрема: персональні дані, визначає мету такої обробки, встановлює склад необхідних відомостей та процедуру їх обробки та захисту.

1.3. Гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

1.4. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

1.5. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

1.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.7. Організатор азартних ігор (Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44934847), що є юридичною особою, резидентом України, який на підставі отриманих ліцензій має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

1.8. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (гравця), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Територія – інформація в онлайн-системі організатора обробляється виключно на території України.

Інші терміни застосовані у цій Політиці, вживаються у тому значенні, яке передбачено для них чинним законодавством України.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Обробка відомостей про гравців, у тому числі персональних даних, здійснюється Організатором відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

2.2. Організатор збирає тільки ті персональні дані Гравців, які свідомо і добровільно надані ними для використання сервісів Вебсайту, і необхідні в межах сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2.3. Згода Гравця на обробку його персональних даних надається в електронній формі, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних під час реєстрації на Вебсайті Організатора.

2.4. Надаючи свої персональні данні Гравець погоджується з тим, що Організатор має право на обробку, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, будь-якої наданої/отриманої інформації, що відноситься до персональних даних Гравця, а також інших відомостей про Гравця, що стали відомі Організатору під час взаємодії між ними, включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (у тому числі передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою виконання договірних зобов’язань, виконання інших обов’язків, покладених на Організатора чинним законодавством, а також розробки Організатором нових сервісів та пропозиції та інформування Гравця про них.

2.5. Ознайомлення та прийняття умов Політики є обов’язковою умовою для реєстрації на Вебсайті Організатора та використання його сервісів.

2.6. Використовуючи форму реєстрації на Вебсайті та вносячи персональні дані в неї, Гравці підтверджують надання згоди на обробку їх персональних даних, згідно із запропонованими умовами цієї Політики конфіденційності.

2.7. Гравець не зобов’язаний надавати свої персональні дані, але без надання необхідної інформації Організатор не матиме змоги провести його ідентифікацію (верифікацію) та допустити таку особу до участі в азартних іграх.

2.8. Особа, що не приймає умови цієї Політики та/або не погоджується з ними, має утриматись від використання Вебсайту та будь-яких сервісів Організатора.

2.9. Організатор має право перевірити достовірність наданих Гравцями відомостей, зокрема: персональних та контактних даних, у тому числі з використанням послуг третіх осіб.

2.10. Персональні дані Гравців зберігаються Організатором протягом строку, необхідного для досягнення зазначеної у цій Політиці мети обробки таких даних.

2.11. Згода Гравця на обробку персональних даних діє протягом усього часу користування вебсайтом Організатора, а також протягом 5 років від останнього дня використання клієнтського рахунку Гравця та/або дня здійснення останньої платіжної операції між Організатором та відповідним Гравцем. Після закінчення зазначеного строку дія згоди вважається продовженим на кожні наступні п’ять років за відсутності відомостей про її відкликання.

2.12. Організатор вживає всіх необхідних заходів для захисту отриманих даних від несанкціонованого доступу або випадкової втрати, зміни, розкриття чи знищення.

2.13. Персональні дані можуть бути знищені у випадках передбачених чинним законодавством України.

2.14. Обробка персональних даних здійснюється Володільцем персональних даних лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.

2.15. Також Організатор має право направляти Гравцю повідомлення про спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Організатору лист на адресу електронної пошти [email protected].

2.16. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, для поліпшення якості сайту та його змісту.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРАВЦІВ

3.1. Метою обробки відомостей про гравців, у тому числі: персональних даних, є:

• виконання обов’язків, покладених на Користувача чинним законодавством України, зокрема:

            - Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» – як на Організатора азартних ігор;

            - Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї              масового знищення» – як на суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

            - Податковим кодексом України – як на податкового агента;

            - Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - як на особу, яка зобов’язана вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність;

 • належна ідентифікація (верифікація) Гравця для доступу до його клієнтського рахунку та участі в азартних іграх;
 • захист клієнтських рахунків Гравців;
 • проведення інформаційно-аналітичних досліджень щодо використання сервісів Організатора;
 • оперативного інформування Гравців про сервіси Організатора, інші маркетингові заходи та надання релевантних пропозиції;
 • запобігання протиправному використанню сервісів Організатора.

4. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРАВЦІВ

4.1 До даних про Гравця, які збираються Організатором, відноситься:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • стать;
 • дата народження;
 • номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав/реквізити паспортного документа іноземця;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • відомості про місце проживання або місце перебування;
 • номер телефону;
 • електрона пошта;
 • власного зображення гравця та зображення його документів;
 • реквізити електронного платіжного засобу, відомості про платіжний метод, використані для здійснення платіжних операцій між Організатором та Гравцем;
 • інформація про належність до: політично значущих осіб; членів сім’ї політично значущої особи; осіб, пов’язаних з політично значущою особою;
 • наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
 • країна громадянства
 • відомості про електронні платіжні засоби, що використовувались особою для проведення поповнення клієнтського рахунку гравця, повернення раніше внесених коштів, виплати виграшу.
 • файли cookie;
 • ір-адреси, інформація про пристрій Гравця унікальні ідентифікатори пристрою, цифровий відбиток браузера, геолокація;
 • параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent);
 • логін і пароль доступу.

4.2. Інформація про Гравця збирається під час створення клієнтського рахунку Гравця (особистого кабінету) в онлайн-системі Організатора, проведенні необхідних перевірок, зокрема: ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця, іншої взаємодії між Гравцем та Організатором, Організаторами та його партнерами і субпідрядниками.

4.3. Створюючи клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) та використовуючи будь-який сервіс/послугу, що надається Організатором, Гравець визнає, що він ознайомився і згоден з умовами політики конфіденційності Організатора та надав свою безумовну згоду на обробку відомостей щодо нього, у тому числі: його персональних даних.

4.4. Організатор збирає тільки ті відомості про Гравця, які свідомо і добровільно надані для використання сервісів Організатора та є необхідними в межах сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

4.5. Організатор може здійснювати обробку відомостей щодо електронних платіжних засобів (платіжних карт) Гравців, зокрема: номеру такої картки, терміну її дії, ім’я та прізвище держателя картки, тощо. Організатор може зберігати вказані відомості для подальшого використання, зокрема: встановлення приналежності такої картки Гравцю. Організатор не зберігає CVC/CVV-коду платіжної карти.

4.6. Використання персональних даних працівниками Організатора здійснюється лише відповідно до їхніх службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання залишається чинним і після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними.

4.7. Видалення або знищення відомостей про Гравця або пов’язаної з його участю в азартних іграх, будь-яких заходах та акціях, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.8. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

 • закінчення строку зберігання даних;
 • припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником (якщо таке видалення та/або знищення не суперечить чинному законодавству України);
 • видання відповідного припису Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини або визначеною ним посадовою особою секретаріату;
 • набрання законної сили рішення суду щодо видалення або знищення персональних даних.

5. ПРАВА ГРАВЦІВ

5.1. Особисті немайнові права на персональні дані Гравця є невід’ємними і непорушними.

5.2. Гравці, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», мають право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким Володільцем та Розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.3. Гравець має право відкликати згоду на майбутню обробку персональних даних без зазначення причини, шляхом направлення письмової заяви Організатору з відповідною вимогою, та переліком персональних даних, згода на обробку яких відкликається.

5.4. Гравець також має право пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Володільцем впродовж 10 днів з моменту отримання. Якщо за результатами розгляду було виявлено, що персональні дані Гравця (їх частина) обробляються незаконно, Організатор зобов’язується припинити обробку персональних даних Гравця (їх частини), вжити належних заходів щодо видалення/знищення таких персональних даних та належним чином проінформувати Гравця щодо результатів розгляду направленої вимоги.

5.5. Вимога Гравця може бути подана Організатору у паперовій формі, шляхом надіслання на адресу: Україна, 02152, місто Київ, проспект Тичини Павла, буд. 1В, оф. 429, або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», шляхом надіслання електронного документу на електронну пошту: [email protected].

5.6. Звертаємо вашу увагу, що Організатор може не знищувати (видаляти) відомості про гравця, у тому числі: його персональні дані, навіть на його вимогу, якщо зберігання таких відомостей вимагається чинним законодавством України.

6. ЗАХИСТ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРАВЦЯ

6.1. Вся інформація, яка обробляється Організатором, захищена спеціальними організаційними та технічними заходами з метою запобігання випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних Гравців.

6.2. Організатор вживає всіх можливих заходів задля збереження конфіденційності інформації про Гравців та запобіганню несанкціонованому розголошенню таких відомостей відповідно до чинного законодавства.

6.3. Серед заходів, що вживаються Компанією задля збереження інформації є наступні (перелік не є вичерпним):

 • підписання угод про нерозголошення інформації з усіма працівниками та підрядниками Організатора, які в силу трудових або договірних обов’язків матимуть доступ до певного обсягу конфіденційної інформації;
 • аудиторські тести;
 • дотримання норм Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Незважаючи на дотримання всіх заходів щодо збереження конфіденційності інформації Гравців, Організатор не несе відповідальності за несанкціонований доступ до персональних даних або іншої інформації, що міститься в тому числі на клієнтському рахунку Гравця. Організатор не надає гарантій щодо того, що такі дії будуть неодмінно попереджені.

7. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Організатор не передає персональні дані Гравців третім особам, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та умовами цієї Політики.

7.2. Організатор має право передавати персональні дані Гравців третім особам (постачальникам послуг, субпідрядникам іншим партнерам (далі -Партнери), які здійснюють надання необхідних Організатору послуг, від імені Організатора або відповідно до його вказівок, зокрема: надають послуги, щодо перевірки відомостей про Гравця та перевірку наданих документів, надають платіжні послуги.

7.3. Передаючи інформацію Партнерам, ми надаємо їм доступ лише до тієї інформації, яка є необхідною для організації та проведення азартних ігор. Такі особи зобов’язані забезпечити захист отриманих даних і використовувати їх лише для попередньо узгоджених цілей та з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.4. Поширення персональних даних без згоди Гравця допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної та економічної безпеки, а також прав та законних інтересів людини.

7.5. Сервіси Організатора можуть містити посилання на вебсайти третіх осіб, які не є особами пов’язаним з Організатором. Якщо Гравець переходить за посиланням, то він потрапляє на сайт третьої особи, і в такому випадку Організатор наполегливо рекомендує Гравцям ознайомлюватись з політикою конфіденційності на кожному сторонньому вебсайті, які вони відвідують. Організатор не контролює і не бере на себе ніякої відповідальності за контент та/або політику конфіденційності, та/або дії сторонніх вебсайтів, та/або послуг, що надаються такими третіми особами.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з приводу інформації що стосується обробки його персональних даних, звернувшись до Організатора на електронну пошту: [email protected].

8.2. Організатор може вносити зміни до цієї Політики.

8.3. Актуальна версія Політики конфіденційності розміщена у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://slotor777.com.ua/info/privacy-policy