ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В АЗАРТНІЙ ГРІ (ОФЕРТА)

Предметом Договору про участь в азартній грі (далі - «Договір» ) є відносини між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ», яке є резидентом України, ідентифікаційний код юридичної особи 44934847, місцезнаходження: 02152, місто Київ, пр-т Тичини Павла, буд. 1В, оф. 429, що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, виданої відповідно до рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) від 25.08.2023 р. № 192 (іменоване надалі «Організатором азартних ігор» або «Організатор») та Гравцем.

Цей Договір вважається укладеним з дати прийняття Організатором від Гравця ставки в азартну гру.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1 Акцепт – надання Гравцем повної й безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, шляхом реєстрації на Вебсайті Організатора та створенням клієнтського рахунку гравця.

1.2 Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

1.3 Вебсайт організатора азартних ігор – одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет.

1.4 Гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

1.5 Оферта – пропозиція Організатора Гравцю укласти цей Договір про участь в азартній грі, на умовах, викладених у Договорі, що розміщений на Вебсайті Організатора.

1.6 Правила Організатора азартної гри (Правила Організатора) – затверджений Організатором документ, що визначає за кожним окремим видом його діяльності детальний опис порядку та особливостей здійснення діяльності Організатора (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії Організатора азартних ігор з Гравцями та іншими особами) та інші умови, які передбачені законодавством та цим Договором.

1.7 Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у тому значенні, яке наведено в Правилах Організатора або передбачено для них чинним законодавством України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей Договір публічної оферти (Договір про участь в азартній грі) є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України та може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до нього в цілому.

2.2 Відповідно до умов цього Договору Організатор пропонує послуги з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет через Вебсайт Організатора (надалі також – Послуги), а Гравець, після створення власного клієнтського рахунку, проходження ідентифікації (верефікації)/ та попередньої оплати ставок (внесення Депозиту на власний клієнтський рахунок для участі в азартних іграх), має можливість здійснювати ставки та приймати участь в азартних іграх на Вебсайті Організатора, згідно з Правилами Організатора.

2.3 Реєструючись на Вебсайті Організатора та сворючи власний клієнтський рахунок, Гравець підтверджує своє ознайомлення та повну і беззастережну згоду з цим Договором, Правилами Організатора азартної гри.

2.4 Якщо Гравець не згодний з умовами цього Договору та Правилами Організатора, він зобов’язаний відмовитись від створення власного клієнтського рахунку та подальшої участі в азартних іграх.

2.5 Для реєстрації Гравець повинен коректно і в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки на Вебсайті Організатора за встановленою формою. У форму вносяться як персональні дані Гравця, так і інші відомості, необхідні для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до особистого кабінету. Для створення клієнтського рахунку гравця в системі Організатора і участі в азартних іграх Гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних) у відповідності до вимог чинного законодавства та Правил Організатора.

2.6 Гравець гарантує, що на момент укладення цього Договору він досяг 21-го року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням укладає цей Договір, а його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння та не має інших законодавчих обмежень для укладення цього Договору та участі в азартних іграх.

2.7 Внесення Гравцем ставки вважається його згодою з Правилами проведення азартної гри.

2.8 Отримання послуг щодо участі в азартних іграх на Вебсайті Організатора можлива лише після створення власного клієнтського рахунку, проходження ідентифікації (верефікації)/ та попередньої оплати ставок (внесення Депозиту на власний клієнтський рахунок для участі в азартних іграх). Участь в азартних іграх без використання власного клієнтського рахунку є неможливою.

2.9 Організатор не має права приймати ставки у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати Гравцю позики для участі у грі.

2.10 Сторони погоджуються, що цей Договір має юридичну силу, є обов’язковим для Сторін та не потребує подальшого підписання Сторонами у паперовому або електронному вигляді.

2.11 Організатор має право вносити зміни до цього Договору без попереднього персонального письмового повідомлення Гравців. Гравці повідомляються про внесені зміни за допомогою розміщення відповідної інформації на Вебсайті Організатора.

2.12 Всі азартні ігри казино в мережі Інтернет ведуться за встановленими правилами. Порядок та строки внесення ставок для участі в азартній грі, їх розмір, порядок визначення результату азартної гри, умови оплати та порядок розрахунку суми виграшу (призу) по кожній із азартних ігор Організатора визначаються у правилах відповідної азартної гри, що розміщуються на Вебсайті Організатора та/або в меню відповідної гри.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

3.1 Організатор зобов’язаний:

3.1.1 надавати через власний Вебсайт Гравцю Послуги належної якості, з дотриманням вимог чинного законодавства України, умов цього Договору та Правил Організатора;

3.1.2 організовувати та проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор;

3.1.3 дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3.1.4 не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

3.1.5 використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-систему, що виключає можливість несанкціонованого втручання у її роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

3.1.6 дотримуватися принципів відповідальної гри;

3.1.7 своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), відповідно до Правил проведення азартних ігор, з дотриманням граничних строків, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3.1.8 вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження відповідно до чинного законодавства України, Правил Організатора та цього Договору;

3.1.9 вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

3.1.10 вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, працівниками Організатора;

3.1.11 вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

3.1.12 вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати на Вебсайті Організатора інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку Гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності;

3.1.13 забезпечувати ідентифікацію Гравця під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

3.1.14 у випадках та порядку, встановлених Правилами Організатора азартної гри, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

3.1.15 утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу Гравця у відповідній азартній грі;

3.1.16 розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі отриманих у формі електронного документу, надавати на них відповіді у строки, визначені Правилами проведення азартних ігор;

3.2 Організатор має право:

3.2.1 запитувати у Гравця документи відповідно до Правил Організатора азартної гри, з метою проведення ідентифікації (верифікації) Гравця та виконання інших обов’язків покладених на Організатора чинним законодавством, а за необхідності вимагати використання засобів відеозв’язку для підтвердження особи Гравця.

3.2.2 в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором, в тому числі заблокувати клієнтський рахунок Гравця, у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил Організатора, вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або інших норм чинного законодавства.

3.2.3 відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні Гравцю коштів, внесених ним для участі в азартній грі, за наявності підстав, передбачених Правилами Організатора та/або Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3.2.4 самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору, Правила Організатора, без персонального повідомлення Гравця, шляхом розміщення відповідної інформації на Вебсайті Організатора;

3.2.5 зберігати та обробляти відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної на вебсайті Організатора, будь-яку інформацію, що вводиться Гравцем при створенні ним особистого кабінету (клієнтського рахунку гравця) на Вебсайті Організатора або надану Організатору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Гравця, дані про його місцезнаходження, версія операційної системи та налаштування пристрою, за допомогою якого Гравець отримує доступ до Вебсайту, тощо);

3.2.6 збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі;

3.2.7 заборонити або обмежити доступ Гравцю до Вебсайту Організатора, якщо така особа порушує громадський порядок, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, ображає честь і гідність інших Гравців, представників Організатора, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності Організатора;

3.2.8 на власний розсуд та без надання будь-яких пояснень визнати Гравця небажаною особою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРАВЦЯ

4.1 Гравець зобов’язаний:

4.1.1 дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими нормами чинного законодавства України, Правилами Організатора азартної гри та правилами проведення відповідної азартної гри;

4.1.2 ознайомитись з Правилами Організатора та самостійно відстежувати їх можливі зміни;

4.1.3 до внесення ставки ознайомитися із правилами відповідної азартної гри, участь у якій Гравець має намір прийняти, неухильно дотримуватися правил такої азартної гри;

4.1.4 на вимогу Організатора надати документи, що підтверджують особу Гравця або містять відомості, необхідні Організатору для виконання обов’язків, покладених на нього чинним законодавством України та Правилами Організатора;

4.1.5 дотримуватися принципів відповідальної гри, не брати участь у грі у разі, якщо Гравцю обмежено доступ до участі в азартних іграх та/або Гравець має ігрову залежність (лудоманію), про що негайно повідомити Організатора. У разі виникнення ознак ігрової залежності (лудоманії) Гравець зобов’язується негайно припинити використання Вебсайту Організатора, відмовитися від участі в азартних іграх, а також звернутися за допомогою до організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність;

4.1.6 зберігати в таємниці та не передавати третім особам будь-яку інформацію, що стосується клієнтського рахунку гравця (особистого кабінету), електронної пошти, вживати всіх заходів для запобігання використання клієнтського рахунку, електронної пошти, логінів та паролів третіми особами.

4.2 Гравець має право:

4.2.1 самостійно створити власний клієнтський рахунок Гравця;

4.2.2 самостійно приймати рішення про участь в азартних іграх та визначати обсяг власної ставки в азартній грі, в межах граничних розмірів, встановлених її правилами або правилами Організатора азартних ігр;

4.2.3 вимагати від Організатора надання Послуг відповідно до умов цього Договору, Правил Організатора та чинного законодавства України;

4.2.4 обмежити свою участь в азартних іграх, шляхом встановлення персональних обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру;

4.2.5 самостійно обмежити себе в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання Організатору або Уповноваженому органу письмової заяви (Заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

4.2.6 скористатись у особистому катінеті функцією «тайм-аут» тимчасового припинення надання послуг на сайті Організатора азартних ігор за власним бажання на будь-який строк, але не менше ніж 24 години з дати активації цієї функції та з будь-яких підстав, на власний розсуд Гравця. При цьому така функція на вимогу Гравця може бути скасована Організатором достроково.

4.2.7 Здійснювати інші права, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Правилами Організатора азартних ігр.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Взаєморозрахунки, пов’язані із попередньою оплатою ставок (внесенням Депозиту) для участі в азартних іграх, виплатою (видачою) виграшів (призів), поверненням коштів, внесених Гравцями для участі в азартних іграх, здійснюються відповідно до Правил Організатора та чинного законодавства України.

5.2 Для отримання послуг щодо участі в азартних іграх на Вебсайті Організатора використовується клієнтський рахунок Гравця.

5.3 Гравець поінформований і згодний, що всі розрахунки з Організатором ним проводяться у безготівковій формі, через розрахункові рахунки банків та/або небанківських фінансових установ, які мають ліцензію на надання відповідних фінансових платіжних послуг. Організатор самостійно визначає банк та/або небанківську фінансову установу і умови співробітництва з нею. Організатор може самостійно змінювати як банк та/або небанківську фінансову установу, так і умови співробітництва з ними в будь-який час без попередження Гравців.

5.4 Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет та виплата виграшів гравцю здійснюються у безготівковій формі, виключно, через Вебсайт Організатора, в національній валюті України – гривні.

5.5 Гравець самостійно визначає:

5.5.1 суму коштів, яку він бажає внести на власний клієнтський рахунок для подальшого використання отриманих електронних грошових замінників з метою внесення ставок в обраних ним азартних іграх казино в мережі Інтернет;

5.5.2 суму коштів, яку він бажає повернути собі, з сум, що були раніше внесені ним для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, за умови, що вони не були програні за підсумками його участі в азартних іграх;

5.5.3 суму виграшів, виплату яких він ініціює, за підсумками участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет.

5.6 Організатор може встановлювати обмеження мінімальних та максимальних розмірів вказаних платежів, та загальну суму платіжних операцій на день, чи інший період часу, з урахуванням приписів чинного законодавства та/або умов договорів, укладених Організатором з банками та/або небанківськими фінансовими установами, для здійснення вказаних платіжних операцій.

5.7 Організатор залишає за собою право покладати на Гравця обов’язки по оплаті/відшкодуванню будь-яких комісій/витрат, що підлягають сплаті на користь банку та/або небанківській фінансовій установі за здійснення відповідної платіжної операції, в тому числі і будь-яких податків та зборів, що мать бути нараховані відповідно до чинного законодавства України. Суми таких комісій/витрат повідомляються Гравцю до ініціювання відповідної фінансової операції та важаються акцептованим

5.8 Гравець несе відповідальність за коректність здійснюваних ним платежів і зберігання розрахункових документів, складених у зв'язку із здійсненням відповідної платіжної операції.

5.9 Для участі в азартних іграх на Вебсайті Організатора Гравець повинен внести грошові кошти на власний клієнтський рахунок (депозит), які в момент їх внесення обмінюються на електронні грошові замінники з метою використання їх для участі в азартних іграх, та які до моменту ставки є власністю Гравця.

5.10 Для уникнення будь-яких сумнівів, операції з внесення грошових коштів (депозиту) та їх обміну на електронні грошові замінники не передбачає передачу прав власності на такі електронні грошові замінники або будь-які товари та не вважається продажем товарів.

5.11 Проведення розрахунків на клієнтському рахунку Гравця може бути обмежене чи призупинене платіжною системою чи банком відповідно до чинного законодавства України.

5.12 Будь-які оплати Гравця вважаються здійсненими після фактичного надходження коштів на рахунки Організатора та прийняття таких коштів Організатором.

5.13 Організатор не несе відповідальності за ненадходження коштів на клієнтський рахунок гравця або за затримку у їх зарахуванні, пов'язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, які здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центрах авторизації тощо).

5.14 Після отримання Організатором від банку та/або небанківської фінансової установи відомостей (інформації) про здійснення Гравцем платежу з метою внесення коштів для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, Організатор нараховує такому Гравцю відповідну суму електронних грошових замінників гривні на його клієнтський рахунок, автоматично здійснюючи обмін коштів на електроні грошові замінники гривні.

5.15 Ігрові електронні замінники гривні обліковуються Організатором на клієнтському рахунку Гравця в онлайн-системі Організатора азартних ігор та використовуються Гравцем для внесення ставок для участі в азартних іграх.

5.16 Вказані ігрові електронні замінники гривні можуть бути в будь-який момент обміняні на гривні під час ініціювання Гравцем повернення коштів, внесених для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет та/або виплати виграшів.

5.17 В рамках проведення окремих рекламних/маркетингових заходів, Організатор може здійснювати додаткове нарахування електронних ігрових замінників, для участі Гравця в азартних іграх казино в мережі Інтернет. Таке нарахування не вважатиметься сторонами виплатою виграшу або отриманням призу. Таке нарахування за жодних обставин не може бути прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця в азартних іграх. Нарахування, використання, списання/зняття електронних ігрових замінників, обмін їх на кошти для наступної виплати Гравцю, відбувається відповідно до умов проведення відповідного заходу. Обмін таких електронних ігрових замінників на грошові кошти з наступною виплатою їх Гравцю, може бути ініційований лише за умови виконання Гравцем умов відповідного рекламного заходу. Участь гравця у будь-якому подібному заході є добровільною. Гравець має право відмовитись від участі в таких заходах. У разі відмови Гравця від участі в подібних заходах чи порушенні його умов, Організатор залишає за собою право списати суму електронних ігрових замінників додатково нарахованих Гравцю відповідно до умов відповідного заходу.

5.18 Якщо Гравець сплачує на користь Організатора грошові кошти для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, проте нараховані в обмін на вказані грошові кошти електроні замінники гривні не використовує для участі в азартних іграх або використовує для участі в азартних іграх незначну частину таких ігрових замінників, Організатор азартних ігор має право вимагати від такого Гравця, а Гравець, в такому випадку, зобов’язаний відшкодувати Організатору, понесені останнім витрати щодо прийняття та повернення грошових коштів Гравця, внесених для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет. Незначною частиною використаних електронних замінників гривні, в розумінні цього пункту, є сума ігрових електронних замінників гривні, використаних для участі в азартних іграх, що є меншою або дорівнює розміру витрат Організатора, понесених останнім для прийняття та повернення грошових коштів Гравця, внесених для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет.

5.19 Для повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх, виплати виграшів (призу), Організатор має право вимагати, а Гравець зобов’язаний надати Організатору знімок та/або скановану копію, документу, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний Гравцю, а у разі відмови Гравця від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків - паспорту громадянина України у формі книжечки, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи паспорту громадянина України у формі ID-картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

5.20 Повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, виплата (видача) виграшу (призу) зазвичай здійснюється Організатором впродовж 72 (сімдесяти двох) годин з моменту ініціювання відповідної виплати, за умови надання Гравцем документів, що були запитанні Організатором для виконання обов’язків, покладених на Організатора чинним законодавством України, окрім випадків, коли затримка обумовлена виконанням приписів Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.21 Повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату або повернення не допускається, крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи.

5.22 Якщо відомості, внесені до вказаних документів, будуть відрізнятись від відомостей, внесених Гравцем про себе в особистому кабінеті, Організатор може зупинити виконання платіжних операцій на користь такої особи до з’ясування причини подібної розбіжності та отримання від Гравця документів, що містять достовірні відомості про Гравця.

5.23 У виплаті (видачі) виграшу (призу) та у поверненні гравцю коштів, внесених гравцем для участі в азартній грі, може бути відмовлено за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.24 Здійснюючи на користь Гравця виплату (видачу) виграшу (призу) Організатор азартних ігор, як податковий агент, нараховує та утримує, за рахунок належних Гравцеві сум, передбачені чинним законодавством України податки та збори, що сплачуються до відповідного бюджету.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1 Всі права інтелектуальної власності на використання Вебсайту, Бренду належать Організатору, а контенту, що розміщений на Вебсайті - його законним правовласникам. Вебсайт Організатора та контент, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством України, і міжнародно- правовим нормам.

6.2 Гравець під час використання вебсайту Організатора та програмного забезпечення до якого гравець може отримати доступ, не отримує прав інтелектуальної власності на контент, зокрема, не має права змінювати, зберігати, копіювати, утримувати, передавати, модифікувати, адаптувати, перекладати, здійснювати зворотну розробку чи зворотне компонування, декомпілювати, деасемблювати або іншим чином намагатися отримати вихідний код із програмного забезпечення чи створити матеріал на основі такого програмного забезпечення, яке захищене авторським правом або підлягає захисту авторським правом; або створювати похідні роботи на основі такого програмного забезпечення, як в цілому так і окремої його частини, відтворювати або в будь-який інший спосиб поширювати його, тощо.

6.3 За порушення прав інтелектуальної власності Організатора, правовласників контенту або третіх осіб, Гравець несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і міжнародно-правових норм.

6.4 Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до умов цього Договору, з метою неправомірного отримання доступу до перегляду такого контенту, є порушенням авторського права, і Гравець самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України за такі дії.

6.5 За Організатором залишається право без сповіщення Гравця в будь-який момент видаляти з Вебсайту будь-який контент, розміщений на ньому.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У разі невиконання та/або неналежного виконання умов цього Договору, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням документально підтверджені збитки.

7.2 Організатор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Гравця до Вебсайту або до його окремих послуг, в тому числі у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, чинного законодавства України, а також у разі, якщо у Організатора є підстави вважати дії Гравця недобросовісними, спрямованими на порушення нормального функціонування Вебсайту та/або такими, які можуть привести до порушення прав, законних інтересів Організатора, завдати шкоди його діловій репутації тощо. У разі, якщо припинення/обмеження/ призупинення доступу до Вебсайту сталися з вини Гравця, в тому числі внаслідок вищевказаних дій, грошові кошти, сплачені Гравцем в якості депозиту, поверненню не підлягають. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Гравцеві такими діями.

7.3 Гравець самостійно несе відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Вебсайту, розміщенням коментарів та іншої інформації на Вебсайті.

7.4 Гравець розуміє і погоджується з тим, що:

  1.1.1 Доступ до Вебсайту надається «в тому вигляді, як є» , і Організатор не гарантує його відповідність очікуванням Гравця.

  1.1.2 У випадках, що не залежать від Організатора, Організатор не несе відповідальності за будь-які технічні несправності, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів, неправомірний доступ третіх осіб до особистого кабінету.

  1.1.3 Організатор не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Вебсайту і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Гравцеві через технічні збої апаратного або програмного забезпечення, що відбулися не на стороні Організатора та знаходяться поза розумним контролем Організатора.

7.5 Якщо особа, незважаючи на встановлену чинним законодавстовом України та/або Правилами організатора азартних ігор заборону участі в азартній грі, взяла участь в азартній грі, такий Договір про участь в азартній грі, укладений між Організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним. Виплата виграшів за такими нікчемними договорами не здійснюються. У разі якщо Організатором здійснено виплату виграшу цій особі, така виплата виграшу підлягає поверненню Організатору у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі Організатором азартних ігр.

7.6 У разі порушення Гравцем умов цього та/або чинного законодавства України, Організатор не несе відповідальності перед Гравцем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв'язку з використанням Вебсайту.

7.7 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.8 Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується згідно законодавства України в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.9 Гравець несе відповідальність за достовірність наданих ним документів та інформації відповідно до чинного законодавства України.

7.10 Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед Гравцем у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил Організатора та/або чинного законодавства України.

7.11 Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які є результатом невжиття/неналежного вжиття Гравцем заходів, спрямованих на збереження таємниці його клієнтського рахунку (особистого кабінету), та/або реєстраційних даних, або в результаті доступу третіх осіб до рахунку Гравця з вини останнього.

7.12 Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона можете понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, що викликані атакам, вірусами або іншими технологічно шкідливими матеріалами, при використанні Вебсайту Організатора, та/або скачування будь-яких матеріалів, розміщених на Вебсайті, та/або будь-яких посилань, розміщених на Вебсайті.

7.13 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, взятих на себе за даним Договором, у разі, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), в тому числі, але не виключно: стихійних лих, пожеж, повені, землетрусів, військових дій, масових заворушень, страйків, диверсій, блокади, розпоряджень державних органів, або інших обставин форс-мажору, за умови що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору.

7.14 У разі настання форс-мажорних обставин, строк виконання зобов'язань Сторонами продовжується на строк існування таких обставин.

7.15 Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3 (трьох) місяців поспіль, будь-яка із Сторін має право розірвати Договір, що у свою чергу звільняє Сторони від взаємних зобов’язань за цим Договором.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1 Цей Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Організатора з моменту прийняття Організатором від гравця ставки в азартну гру, є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором, чинним законодавством та Правилами Організатора. В частині умов щодо створення Гравцем клієнтського рахунку, внесення / повернення Гравцем депозиту, його згоди з умовами Правил Організатора, Політики конфіденційності, інших документів і політик Організатора, що розміщені на Вебсайті Організатора, цей Договір вважається укладеним з моменту створення клієнтського рахунку Гравця.

8.2 Гравець має право закрити свій клієнтський рахунок Гравця, звернувшись до Організатора. У цьому випадку повернення Гравцю доступних коштів на такому рахунку проводиться з урахуванням Правил Організатора та вимог чинного законодавства.

8.3 У разі порушення Гравцем умов цього Договору, Правил Організатора та/або вимог законодавства Організатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та закрити клієнтський рахунок Гравця, направивши на адресу Гравця повідомлення про закриття рахунку та розірвання Договору. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких додаткових документів.

8.4 Якщо Гравець втратить зацікавленість щодо подальшої участі в азартних іграх та зворотнього обміну електронних грошових замінників, що обліковуються на його клієнтському рахунку, для повернення залишку внесених раніше грошових коштів чи виплати наявних виграшів, та не вчинить дій спрямованих на використання електронних грошових замінників в наведений спосіб, впродовж 3 (трьох) років поспіль Організатор має право закрити такий клієнтський рахунок та віднести суму депозиту, що залишалася не використаною до безнадійної заборгованості та списати її.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Чинна редакція Договору доступна за посиланням: https://slotor777.com.ua/info/offer.

9.2 Недійсність (нікчемність) або невідповідність чинному законодавству, що застосовується, будь-якої з умов цього Договору не впливає на дійсність його інших умов. Якщо будь-яка з умов Договору буде визнана недійсною (нікчемною), Організатор зобов'язується негайно замінити її іншою умовою, яка буде в найбільшій мірі відповідати змісту замінюваної умови, але при цьому бути дійсною.

9.3 До цього Договору та взаємовідносин, що ним регулюються, застосовується чинне законодавство України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.4 Заголовки в Договорі наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Договору.

9.5 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.6 У процесі виконання цього Договору, а також відповідно до вимог чинного законодавства Організатор здійснює обробку відомостей про Гравців, у тому числі персональних даних, відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної на вебсайті Організатора та вимог чинного в Україні законодавства.

9.7 Інформація про Гравця та його персональні дані використовуються виключно в цілях, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Правилами Організатора та Політикою конфіденційності.

9.8 Акцептом цього Договору Гравець добровільно надає згоду на збір та обробку відомостей про себе, у тому числі персональних даних з наступною метою, що вказана в п. 9.7 цього Догвору, та для використання даних в комерційних цілях, в тому числі отримання/ надсилання інформації про участь в азартній грі та обробки інформації про таку участь, а також надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Організатора. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Організатора, Гравець має право звернутися до Організатора для відключення таких повідомлень.

9.9 Поширення персональних даних без згоди Гравця дозволяється у випадках, визначених діючим законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів.

9.10 Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За незаконне розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.11 У разі виникнення будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Вебсайту, Гравець може звернутися до Організатора шляхом надсилання відповідного листа на юридичну адресу Організатора: 02152, місто Київ, пр-т Тичини Павла, буд. 1В, оф. 429, або здійснивши звернення в електронній формі, в тому числі використовуючи функціонал Вебсайту Організатора.

9.12 Текст цієї редакції Договору складений українською мовою. У разі виникнення розбіжностей між версіями Договору українською та іншими мовами, текст Договору українською мовою матиме переважну силу.

9.13 Договір про участь в азартній грі редакція від 1 березня 2024 року.